Vedtekter

Vedtekter for Kvikne-Skåbu Grunneierlag

§ 1 Grunneierlaget

Kvikne-Skåbu grunneierlag SA (senere kalt laget) er et samvirkeforetak. Medlemmene har ikke personlig ansvar for lagets forpliktelser. Medlemmene er andelseiere i laget.

Laget har sin forretningsadresse i Nord-Fron kommune.

Laget har ikke daglig leder.

§ 2 Formål

Kvikne-Skåbu grunneierlag`s formål er å forvalte og omsette andelseiernes jakt- og fiskerettigheter.

Laget skal sørge for en god og bærekraftig forvaltning av storvilt og småvilt innen lagets område, med sikte på best mulig økonomisk resultat for andelseierne.

Laget har full disposisjonsrett over medlemmenes jaktrett på det areal som er innmeldt i laget, samt administrerer alt fiske innen området for tidligere Kvikne-Skåbu sameie (heimraster).

Laget kan også arbeide for andelseiernes interesser i saker som angår friluftsliv, naturvern og arealplansaker.

Laget kan samarbeide med likestilte grunneierlag med geografiske og/eller saklig tilgrensede arbeidsområder. For å fremme lagets formål kan det etter vedtak på årsmøte slutte seg til samarbeidsorgan for større områder.

§3 Andelseiere

Grunneiere innenfor Kvikne og Skåbu sogn, kan opptas som andelseiere i laget.

Innmelding skjer ved skriftlig søknad til laget, og styret avgjør spørsmålet om opptak av ny andelseier/medlem. Søkeren skal få melding om utfallet av søknaden så snart som mulig og senest innen to måneder fra den dagen laget mottok søknaden.

Rene hytteeiendommer kan ikke tas opp som medlemmer.

Medlemskapet skal lyde på navn og eiendom. Medlemskapet kan ikke skilles fra eiendommen. Ved eierskifte skal laget varsles og ny eier må skriftlig bekrefte at medlemskapet skal opprettholdes.

Laget skal føre medlems- andelsregister som skal være à jour til enhver tid. Ny andelseier føres inn uten ugrunnet opphold. Andelseierne utøver medlemsrettigheter fra den dagen de er innført i medlemsregisteret.

Innehas hjemmel til eiendom, som er medlem i grunneierlaget, av flere i fellesskap, så kan bare en av hjemmelshaverne representere vedkommende eiendom på årsmøter eller ved utnyttelse av rettigheter som følger eiendommen som medlem av laget.

Sameier kan også tas opp som medlem, med èn oppnevnt til å representere sameiet,

Og med antall andeler som sameiets areal gir grunnlag for.

§4 Andeler i grunneierlaget

Andelseierne får tildelt andeler, en andel for hvert påbegynt 100 da jaktterreng.

§5 Utmelding

En andelseier kan melde seg ut ved skriftlig melding til laget ved styret. Utmelding må skje innen utgangen av kalenderåret og får virkning for det kommende jakt- og fiskeår.

Utmeldt medlem/andelseier er bundet av de avtaler eller forpliktelser laget har overfor tredjepart inntil avtalen utløper eller kan sies opp.

Andelseier som melder seg ut av laget har ikke krav på del av lagets felleskapital eller formue. Vedkommendes jaktrettigheter tilbakeføres, eventuelt andelsinnskudd og innestående på medlemskapitalkonto utbetales innen tre måneder etter utmelding.

§6 Utestenging

Dersom en andelseier vesentlig misligholder sine forpliktelser overfor laget eller når andre tungtveiende grunner tilsier det, kan andelseieren etter skriftlig varsel stenges ute fra laget.

Vedtak om utestenging fattes av styret. Vedtaket kan ankes inn for årsmøte, jf. Samvirkeloven §23.

Bestemmelsene i §5 annet og tredje ledd gjelder også ved utestenging av andelseier.

§7 Årsmøtet

Årsmøtet er lagets øverste myndighet og holdes innen utgangen av april hvert år.

Skriftlig innkalling med 10 dagers varsel.

Styret eller minst 1/3 av andelseierne kan kreve at det innkalles til ekstraordinært årsmøte med minst 10 dagers varsel.

Årsmøtet ledes av lagets leder.

Årsmøtet behandler de saker som er angitt i innkallingen.

I ordinært årsmøte skal følgende saker behandles:

1. Valg av to medlemmer sammen med møteleder, til å underskrive protokollen

2. Styrets årsmelding og regnskap

3. Godtgjørelse til styret

4. Disponering av årsoverskuddet etter innstilling fra styret

5. Styrets forslag til arbeidsplan og eventuelle administrasjonsavgifter for kommende år.

6. Valg av det antall styremedlemmer og varamedlemmer som er på valg.

7. Valg av styreleder for ett år.

8. Valg av valgkomite på 3 medlemmer

9. Behandling av innkomne saker

Bare andelseiere har møte- og stemmerett i årsmøte. Ektefelle/samboer samt foreldre eller myndige barn kan møte og stemme uten særskilt fullmakt.

I årsmøtet har hver andelseier 1 stemme. En møtende andelseier kan gis fullmakt til å stemme for en ikke møtende andelseier.

Alle vedtak i årsmøte skjer med alminnelig flertall av de avgitte stemmer med unntak for vedtak om vedtektsendring og oppløsning jfr. § 10

Ved stemmelikhet avgjør møteleders stemme, unntatt ved valg hvor det foretas loddtrekning ved stemmelikhet.

§8 Styret

Lagets virksomhet ledes av et styre på 5 medlemmer, 2 fra Kvikne, 1 fra Tverrbygda og 2 fra Skåbu, med 3 varamedlemmer, en fra hver krets.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er tilstede.

Vedtak treffes med alminnelig flertall.

Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

Enhver andelseier plikter å motta valg som medlem eller varamedlem til styret.

Styremedlemmer velges for to år, mens varamedlemmer velges for ett år.

Uttredende styremedlem kan nekte gjenvalg for en så lang periode som vedkommende har fungert.

Styret velger selv blant sine medlemmer nestleder, kasserer og sekretær.

Styret er ansvarlig for forvaltning og organisering av virksomheten i laget, og skal bl.a.:

a. Sørge for betryggende regnskapsføring

b. Tilrettelegge for god økonomistyring og formueforvaltning

c. Avgi årsmelding med regnskap fra autorisert regnskapsfører.

d. Utarbeide forslag til budsjett og arbeidsplan for kommende år.

e. Organisere utnyttelsen av lagets utmarksressurser i samsvar med årsmøtets retningslinjer og med sikte på best mulig økonomisk utbytte for andelseierne.

f. Utarbeide forvaltningsplan for jakt og fiske innen lagets område.

g. Anmelde ulovlig jakt og fiske på lagets område.

h. Det skal føres styreprotokoll.

Laget forpliktes ved underskrift av styreleder og ett annet styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§9 Økonomiske forhold

Foretaket skal ha en egenkapital som er forsvarlig ut fra risikoen og omfanget av virksomheten.

Så langt egenkapitalen er forsvarlig, kan årsmøtet innenfor rammene av styrets innstilling vedta at årsoverskuddet for sist avsluttede regnskapsår skal nyttes til etterbetaling, avsettes til medlemskapitalkonti eller til forrentning av medlemskapitalkonti.

§10 Vedtektsendring

Endring i disse vedtekter vedtas i lovlig innkalt årsmøte etter forslag fra styret. Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall blant de avgitte stemmer med mindre det etter loven stilles strengere krav, jfr. Samvirkelovens § 54.

§11 Oppløsning

Oppløsning av laget krever vedtak i lovlig innkalt årsmøte etter forslag fra styret. Til gyldig vedtak kreves ¾ flertall av de avgitte stemmer. Oppnås ikke tilstrekkelig flertall kan forslaget vedtas i nytt årsmøte med 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Før oppløsning må alle avtaler og leieforhold være avviklet og alle forpliktelser dekket.

Andelseierne får utbetalt andelsinnskuddet så langt andelskapitalen er i behold. Videre utbetales innestående på medlemskapitalkonto. Gjenværende formue fordeles mellom andelseierne i forhold til omsetningen gjennom laget de siste 5 hele regnskapsår før oppløsning.

§12 Tvister

Tvister mellom andelseierne eller mellom medlem og laget som har sitt utspring i lagets virksomhet skal partene søke løst i minnelighet gjennom forhandlinger.

Dersom enighet ikke oppnås kan partene bli enige om å avgjøre tvisten ved voldgift med skogansvarlig i den kommune foretaket har sitt forretningskontor som ene-dommer.

Blir partene ikke enige om voldgift avgjøres tvisten av de ordinære domstoler med verneting i den kommune foretaket har sitt forretningskontor.

§13 Ikrafttredelse

Disse vedtekter trer i kraft fra 11.12.2012